Make your own free website on Tripod.com

ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

ถนน สุริยประดิษฐ์ ตำบล บางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์ 0-7351-1414 

โทรสาร 0-7351-1416 , 0-7351-5782 , 0-7351-4871 , 0-7351-3836

Website:narathiwat.police.go.th    E-Mail:narathiwat@police.go.th

ตำแหน่ง-สังกัด

ยศ ชื่อ   ชื่อสกุล

ที่ทำงาน

ผบก. ภ.จว.นราธิวาส

พล.ต.ต. ยงยุทธ  เจริญวานิช

0-7351-1177  

รอง ผบก.

พ.ต.อ. โกศล  พริ้งคงพล

0-7351-3837

รอง ผบก.

พ.ต.อ. ไพบูลย์  จ้อยกุล

0-7351-1446

รอง ผบก.

พ.ต.อ. นพดล  เผือกโสมณ

0-7351-1798

นว. ผบก.

ร.ต.ท. นิพนธ์  สุขนิยม

0-7351-2729

ผกก.ฝอ. ภ.จว.นราธิวาส

พ.ต.อ. นกุล  จาตุประยูร   

0-7351-3153

รอง ผกก.ฝอ.

พ.ต.ท. เฉลิมชัย  เศรษฐพูธ์

0-7351-5779

รอง ผกก.ฝอ.

พ.ต.ท. สมพงษ์  มั่นคง

0-7351-5778

สว. ฝอ.(กพ./ธร.)

พ.ต.ต. สมพล  แก้วกระจาย

0-7351-3835

สว.ฝอ.(กบ.)

พ.ต.ท. สำเริง  ขุนสุวรรณ์

0-7351-3838

สว.ฝอ.(นผ.)

พ.ต.ต. วันชัย  มากสังข์

0-7351-5780

สว.ฝอ.(งป.กง.)

พ.ต.ต.หญิง ปิยาพรรณ  ด้วงทอง

0-7351-3839

ผกก.กลุ่มงานสืบสวน ภ.จว.นราธิวาส

พ.ต.อ. พัชรพงศ์  พานิชประเสริฐ

0-7351-2863

รอง ผกก.(ป.) รรท.รอง ผกก.กลุ่มงานสืบสวน

พ.ต.ท. ดุลยมาน  แยนา

0-7351-2863

รอง ผกก.กลุ่มงานสืบสวน

พ.ต.ท. ทองสุข  จรัลพงศ์

0-7351-2863

สว.นปพ.

พ.ต.ท. สุกิจ  ขำมาก

0-7351-1028

สว กลุ่มงานสืบสวน

พ.ต.ท. เวช  สุวรรณราช

0-7351-2863

สว กลุ่มงานสืบสวน

พ.ต.ต. สุชาติ  ทองเกียว

0-7351-2861

สว กลุ่มงานสืบสวน

พ.ต.ต. สมบูรณ์  คงแดง

0-7351-2863

สว กลุ่มงานสืบสวน

ร.ต.อ. ไชยา  กำเนิดฤทธิ์

0-7351-2863

สว กลุ่มงานสืบสวน

พ.ต.ต. ไพฑูรย์  บัตรสูงเนิน

0-7367-1676

สว กลุ่มงานสืบสวน

ร.ต.อ. ปรีชา  กิ่มเกลี้ยง

0-7365-1303

ผบ.ร้อย (สบ2)

พ.ต.ต. อาภากร  ลบบำรุง

0-7351-1028

ผกก.สภ.อ.เมืองนราธิวาส

พ.ต.อ. นุกูล  ไกรทอง     

0-7351-4277

รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.ท. วสันต์  พวงน้อย

0-7351-3105

รอง ผกก.(สส.)

พ.ต.ท. สุธน  สุขวิเศษ

0-7351-4278

สวป.

ร.ต.อ. เอกรัฐ  สวนเสน

0-7351-3105

พงส.(สบ 2)

พ.ต.ต. สมเกียรติ  อินทสุทธิ์

0-7351-4278

พงส.(สบ 2)

พ.ต.ต. นนท์  จันทร์บุญรอด

0-7351-4278

สว.สืบสวน

ร.ต.อ. วิเชียร  เกินกลาง

0-7352-1537

สว.ธร.

พ.ต.ต.หญิง วิลาวัณย์  อรุโณประโยชน์

0-7351-4276

สว.จร.

พ.ต.ต. พฤกษ์  กุลประสิทธิ์

0-7352-1098

 ผกก..สภ.อ.จะแนะ

พ.ต.อ. ชลอ  ยวดเกิด  

0-7354-3506

รอง ผกก.( ป.)

พ.ต.ท. พูนศักดิ์  เซ็งแซ่

0-7354-3508

สวป.

พ.ต.ต. ยงยุทธ  อับดุลการี

0-7354-3508

พงส.(สบ 2)

พ.ต.ต. บรรพต  เอี่ยมศักดิ์

0-7354-3508

 ผกก.สภ.อ.เจาะไอร้อง

พ.ต.อ. ทนงศักดิ์  วังสุภา  

0-7354-4053

รอง ผกก.(ป.)

 พ.ต.ท. มุสตอพา  มะนิ

0-7354-4053

สวป.

พ.ต.ต. ชาติชาย  เพาะบุญ  

0-7354-4053

ผกก.สภ.อ.ตากใบ

พ.ต.อ. ไพศาล  ไชยบุตร        

0-7358-1192

รอง ผกก (ป.)

พ.ต.ท. เจตน์  เจริญยืน

0-7358-1222 [302]

รอง ผกก (สส.)

พ.ต.ท. อดุลย์  ปีแนบาโง

0-7358-1222 [303]

สวป.

พ.ต.ต. มะตาฮา  มูหนะ

0-7358-1222 [307]

พงส.(สบ 3)

พ.ต.ท. เมธา  สิงหะเสนา

0-7358-1222 [408]

สว.สส.

พ.ต.ต. นนทพันธ์  ยอดแก้ว

0-7358-1197

ผกก.สภ.อ.บาเจาะ

พ.ต.อ. สมชาย  สวัสดิศักดิ์

0-7359-9285

รอง ผกก.(สส.) รรท.รอง ผกก. (ป.)

พ.ต.ท. พิชัย  สุภาวนิตย์

0-7359-9098

รอง ผกก.(สส.)

พ.ต.ท. สมชาย  พนมอุปการ

0-7359-9098

สวป.

พ.ต.ต. ขันติ  สังสะนา     

0-7359-9098

 ผกก. สภ.อ.ยี่งอ

พ.ต.อ. สุรัตน์  เขียนทอง

0-7359-1126

รอง  ผกก.(ป.)

พ.ต.ท. ปัตตะ  มะดาวา

0-7359-1098

สวป.

พ.ต.ต. มานพ  วิวรรธนโรจน์

0-7359-1098

พงส.(สบ 2)

พ.ต.ต. สุนันท์  สังข์สวัสดิ์

0-7359-1098

พงส.(สบ 2)

ร.ต.อ. เฉลิม  ทองสลับล้วน

0-7359-1098

ผกก.สภ.อ.ระแงะ

พ.ต.อ. มาโนช  อนันต์ฤทธิ์กุล        

0-7367-1967

รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.ท. วิเชียร  ยันตรัตน์

0-7367-1967

สวป.

ร.ต.อ. สมใจ  เมืองหมิ้น

0-7367-1967

พงส.(สบ 3)

พ.ต.ท. สมพงษ์  ตั้งตัว

0-7367-1967

พงส.(สบ 2)

พ.ต.ต. เฉลิม  ยิ่งคง

0-7367-1967

ผกก.สภ.อ.รือเสาะ

พ.ต.อ. บันลือ  ชูเวทย์

0-7357-1001

รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.ท. ธนาพล  มีชัย

0-7357-1001

สวป.

ร.ต.อ. ภูไชยวัฒน์  นทีรัตน์

0-7357-1001

ผกก.สภ.อ.แว้ง

พ.ต.อ. ผล  สุวรรณะ

0-7365-9662

รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.ท. กวีวัฒน์  แก้วฉีด

0-7365-9005

สวป.

พ.ต.ต. ศกรรจ์  จันทร์แย้ม

0-7365-9005

ผกก.สภ.อ.ศรีสาคร

พ.ต.อ. สราวุฒิ  เนตรสว่าง

0-7356-1242

รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.ท. รังสี  มั่นจิตร

0-7356-1069

สวป.

ร.ต.อ. กฤติน  ณ ลำปาง

0-7356-1069

ผกก.สภ.อ.สุคิริน

พ.ต.อ. องอาจ  อินทรอารีย์  

0-7365-6049

รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.ท. เลียบ  พรมจันทร์

0-7365-6049

สวป.

 พ.ต.ต. ระวี  ชัยณรงค์

0-7365-6049

ผกก.สภ.อ.สุไหงโกลก

พ.ต.อ. เติม  อินทะสะระ

0-7361-1533

รอง ผกก.(ป.)

พ.ต.ท. ประพันธ์  สุทธิธรรม

0-7361-1381

รอง ผกก.(สส.)

พ.ต.ท. แวสาแม  สาและ

0-7361-2551

สวป.

ร.ต.อ. ณัฎฐพงษ์  แสนประสิทธิ์

0-7361-1381

พงส.(สบ 2)

พ.ต.ต. เดชา  เลิศเดชานนท์

0-7361-1070

สว.สส.

ร.ต.อ. ชัฎฐ  นากแก้ว

0-7352-0320

สว.ธร.

พ.ต.ต.หญิง พนมพร  กาญจนเนตร

0-7361-2846

ผกก.สภ.อ.สุไหงปาดี

พ.ต.อ. ปราบพาล  มีมงคล     

0-7365-1166

รอง ผกก. ( ป.)

พ.ต.ท. ธนสิทธ์  มัทยาท

0-7365-1099

สวป.

พ.ต.ต. รื่น  แก้วสุกใส

0-7365-1099

รอง ผกก.หน.สภ.ต.โคกเคียน

พ.ต.ท.กมลชัย   ศิริรังษี

0-7356-5255

สวป.

ร.ต.อ.วีรศักดิ์   ไชยมณีย์

0-7356-5255

รอง ผกก.หน..สภ.ต.ตันหยง

พ.ต.ท. ธีรศักดิ์  ไชยโยธา

0-7353-5064

สวป.

พ.ต.ต. เฉลิมชัย  เพชรกาศ

0-7353-5063

รอง  ผกก.หน.สภ.ต.มูโนะ

พ.ต.ท. สุรเดช  นาวี

0-7362-1028

สวป.

พ.ต.ต. ปรีชา  ต่างจิตร์

0-7362-1028

สว.สภ.ต.โล๊ะจูด

พ.ต.ต. ฉลอง  รัตนภักดี

0-7358-4066

พงส.(สบ 2)

พ.ต.ต. พิเชษฐ์  รักด้วง

0-7365-6049

พงส.(สบ 2)

พ.ต.ต. ประพันธ์  จิตตวงค์

0-7358-4066

รอง สว.หน.สภ.ต.ปะลุกาสาเมาะ

ร.ต.อ. สานิตย์  สุวรรณโณ

0-7356-3287

รอง สว.หน.สภ.ต.สากอ

ร.ต.ท. สุวิชญ์  ภู่สถิตย์

0-7365-3570