Make your own free website on Tripod.com
                                                                                                                                                                       

polis1 polis4                                                
            พื้นที่รับผิดชอบ            
           ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส    
 
       


star5

มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 4,475.43 ตร.กม.
ประกอบด้วย 13 อำเภอ 77 ตำบล 581 หมู่บ้าน 14 เทศบาล 75 อบต.

 

         

  
ผู้กำกับเป็นหัวหน้าสถาน
รองผู็กำกับ
เป็นหัวหน้าสถานี
สารวัตร
เป็นหัวหน้าสถานี
รองสารวัตร
เป็นหัวหน้าสถานี
สภ.อ.เมืองนราธิวาส สภ.ต.ตันหยง สภ.ต.โล๊ะจูด สภ.ต.สากอ
สภ.อ.ตากใบ สภ.ต.โคกเีคียน   สภ.ต.ปะลุกาสาเมาะ
สภ.อ.สุไหงโกลก สภ.ต.มูโนะ    
สภ.อ.สุไหงปาดี      
สภ.อ.ระแงะ
                          แบ่งส่วนการควบคุม ประกอบด้วย                                 
13 สภ.อ. ซึ่งมี ผู้กำกับเป็นหัวหน้าสถานี                
3 สภ.ต. ซึ่งมี รองผู้กำกับเป็นห้วหน้าสถานี
1 สภ.ต. ซึ่งมี สารวัตร เป็นหัวหน้าสถานี
2 สภ.ต. ซึ่งมี รองสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี(ไม่มีอำนาจการสอบสวน)
สภ.อ.จะแนะ
สภ.อ.ยี่งอ
สภ.อ.บาเจาะ
สภ.อ.เจาะไอร้อง
สภ.อ.รือเสาะ
สภ.อ.สุคิริน
สภ.อ.ศรีสาคร
สภ.อ.แว้ง